TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

30. utgåve     |     12. mai 2022     |     BOKMELDING

Om å tilhøre låvene

Ingela Strandberg skriver med pirrende gåtefullhet og poetisk ledighet om å være bundet til oppvekstens landskap og minner. Diktene søker seg til det punktet der identitetsbehov og frihetstrang møtes.

DIKT

Ingela Strandberg

Ingenstans mitt segel

58 sider

Norstedts 2022

AV KATRINE HEIBERG

Etter å ha lest det første diktet i svenske Ingela Strandbergs Ingenstans mitt segel, hennes nittende diktutgivelse, klarer jeg ikke å gå videre. Jeg vil ikke bla om — jeg må bli værende i det. Jeg blir sittende og lese diktet igjen og igjen, oppslukt av alt som foregår i det, omsluttet av alt det sier og ikke sier. Diktet er formet som en tiltale der noen låver blir gitt språk og snakker til et du:

 

Vi uppfann dig, säger ladorna

Vi är minnenas siare

Du är materia

vilseförd

genom vilda havrefält

Kom in

så ska vi få dig att tro

att det fortfarande finns en kväll nånstans

där kor slumrar

och nattvioler blommar sig till döds

Stanna ett ögonblick

i kornas oroliga sömn

Kyss deras skräck

Kyss fradgan ur deras munnar

Minns den

Bär deras våta pannor

ut genom dimman

och för alltid

Du är av dem

Böj dig

Sänk dig ner til blommorna

Till de smala vita läpparna

Kyss dem

Berusa dig

på klibbskivornas lockelse

Du är i svärmarnas hus

 

Låvenes gudeaktige autoritet overfor du-et, og deres grensesprengende tale, er dette diktets iøyenfallende og realismebrytende grep. Utsagnene låner retorikk fra Bibelens skapelsesmyte, åpenbaringer og profetier, og selve situasjonen kan sende tankene til bibelhistorien om Moses og den brennende tornebusken som Gud snakker til ham gjennom. Samtidig får diktet meg til å assosiere til den kollektive oppfatningen om at omgivelsene former oss og gjør oss til dem vi er. Her er det som om Strandberg har fulgt denne tanken helt ut, slik at omgivelsene, i dette tilfellet låvene, kan fortelle du-et hvem og hva hun er, til og med at det var de som oppfant henne. En linje som «Du är materia / vilseförd / genom vilda havrefält» skaper en kosmisk følelse, samtidig som språket holder en klar forbindelse til det jordlige — havren og kyrne. Det er en bakkenær og sansespekket åpenbaring, der du-et (mennesket) jekkes ned fra næringskjedens topp, og i samme vending tilbys en ubrytelig sammenheng med alt levende.

I låvenes framsatte imperativer ligger både instruksjoner og invitasjoner: kom inn, stans, kyss, bøy deg, senk deg, berus deg. De er tvetydige oppfordringer til ydmykhet så vel som usjenert innånding av verden. Tekstens profetiske tone ligger i dens framtidsrettede bevegelse, i lovnaden om hva som (fortsatt) finnes, i bildene av kyrnes skrekk og fråde og våte panner, og i disse milde formaningene som rettes mot du-et. Opp av de gåtefulle linjene stiger et klart spørsmål til overflaten: Hva er det som gjør at vi tilhører? Hvordan er vi forbundet til steder og natur? Strandbergs åpningsdikt antyder en på samme tid fysisk og metafysisk forståelse av tilhørighet, og gjennom låvenes tale åpnes også en tanke om at med tilhørighet følger det en forpliktelse.

Åpningsdiktet i boka er inntagende, og av min noe lange dveling kan man kanskje få inntrykk av at boka bare fortsetter på den måten. Men låvediktene, som er jevnt plassert utover hele samlingen, utgjør bare en brøkdel av boka. I 30 av de totalt 43 diktene er det et jeg som fører ordet — den som låvene snakker til. Dette jeget er ofte tilbakeskuende, da tekstene i stor grad oppsøker barndomsminner som pensles ut gjennom taktile detaljer, symbolbærende bilder og et språk som kombinerer det jordnære og det opphøyde. Her får leseren små innblikk i en oppvekst på en gård, blant kyr, sjøer og jernbanestasjoner, i dikt som anger av svensk innlandsnatur og arbeiderklasseliv. Gården, låvene og landskapet rundt, samt den hardtarbeidende moren og den fiolinspillende snekkerfaren, er elementer som tidligere lesere av Strandberg kan kjenne igjen, for eksempel fra diktsamlingen Lyssnaren (1997).

Ingenstans mitt segel er til tross for sitt korte strekk en samling som får plass til flere toneleier og perspektiver. Bildene av faren og den unge jenta som henger med ham i ulike situasjoner, bærer i seg bokas bakkekontakt og klasseperspektiv. De utgjør noe av grunnlaget for tenkningen som pågår i samlingen: «Min far reparerade husen / Jag vet inte varför jag ville följa med / Kanske för att jag där såg vilka vi var». I dette partiet kommer for øvrig et sjarmerende trekk ved Strandbergs skrivemåte fram, ved at jeget først virker spørrende, for så å svare seg selv (på hvorfor hun ble med faren på arbeid). At hun slipper enkelte slike muntlige talemåter inn i skriften, skaper en livaktighet i språket, og i dette tilfellet en uventet høyttenkning i diktet.

Det sosiale perspektivet er nok det som klarest binder låvediktene og jeg-diktene sammen. Mye av det låvene sier handler om å kjenne sin plass, å ikke vike fra den rollen man er gitt. Slik påminner de henne også om hennes ufrihet. Men der låvene kan sies å representere en moral, og nærmest kan leses som et bilde på et over-jeg, veksler jegets barndomsvendte blikk mellom å være undersøkende, nostalgisk, bestemt, misantropisk og dempet gledesfylt. Det ene punktet hvor låvediktene og jeg-diktene møtes direkte, er i omtalen av henne som en vokter og en hund; en rolle som ifølge låvene innebærer å kjenne verden fra fødselen av, og å ha sett det man ikke har sett. I hunden forenes låvenes og jegets bilde av henne selv. Som barn voktet hun på «fars mörker», på foreldrenes middagsgjester, på «bönder och banvakter» som hun og faren feier forbi på dressin; kort sagt beskrives jeget som en som vokter på verden, eller også er en aktiv iakttager. En slik rolle minner jo også om poetens posisjon.

«Jag tycker mycket om mitt förflutna / Det är det enda jag äger som bara är mitt», står det i et tidlig dikt. Slike linjer bidrar til inntrykket av en poet som ikke bare vil overlate tolkningene til leseren, men også evner — og er interessert i — å utkrystallisere en eksistensiell holdning. Frasen evig eies kun det tapte er nok en sannhet for alle, men tar man klassetematikken i betraktning forteller dette sitatet om en verdsetting av indre verdier over de materielle. På mange måter er det dette Ingenstans mitt segel gjør: den maner fram unnselige og umålbare verdier. Den viser hvilken voldsom mening og kraft som ligger i bestanddelene til et uspektakulært liv, som likevel er et liv med en i dag uvanlig nærhet til døden og det jordlige kretsløpet. Her ligger det en form for etikk hos Strandberg, som tidvis kommer direkte til uttrykk — som i et dikt der faren igjen spiller en viktig rolle:

 

Min far låg ofta på golvet

med en arm under huvudet

Han låtsades sova

Jag la mig bredvid honom och vaktade

Vi smutsade inte ner

Så lärde jag mig att det lägsta är gott nog

Grunden         Grundtonen

 

På et helt menneskelig plan er det rørende å lese om relasjonen mellom jeget og faren, hvordan de tilbringer dager og stunder sammen som er ladet med en tilforlatelig fortrolighet. Det er en slags energi mellom dem, der jeget som barn tar til seg alt han sender ut og gjør det til sitt eget. Diktene kapsler inn disse erfaringene og trekker lærdom ut av dem. «Det laveste er godt nok» er en sentral innsikt i Ingenstans mitt segel. Kikker man litt på Strandbergs forfatterskap, kan man for øvrig se at makt er et tilbakevendende element og tema i diktene hennes, på åpent og mer skjult vis. Hun setter seg konsekvent i posisjonen til den svake part. Enten den omfatter husdyrene eller arbeideren eller simpelthen barnet, så er det der empatien ligger. Ofte er også jeget «offeret» for en makt, enten den materialiserer seg som en bøddel eller en elsker eller i dette tilfellet barndomsplassen. Likevel får Strandberg makten til å framstå i et tvetydig lys. Maktutøvelsen presenteres ikke som en voldelig eller undertrykkende handling alene. Derimot får vi mulighet til å forstå den som en del av en utveksling, eller som en uomgjengelig dynamikk som det gjelder å hanskes med. Der låvenes tale er som mest definerende, og representerer en makt over jeget, oppfatter jeg den også som blottlagt:

 

Du kunde aldrig blivit någon annan, säger ladorna

Du tror att du väljer själv

Men vi äger dig

Från lever till kappa

 

Fordi disse utsagnene er så bastante, så entydig påståelige, framstår de på et vis nakne, og dermed angripelige. Låvenes strenge ord kan godt tolkes som jegets egen internaliserte følelse av forpliktelse, den sterke tilhørighetens bakside. For jeget har åpenbart en tilknytning til og dragning mot låvene og barndommens landskap, men i låve-diktene forvrenges den positive tilhørigheten til, ja, nettopp en makt. I et annet kort dikt som står senere i boka, blir det merkbart hvordan Strandberg lager smutthull i forestillingen om makten som en udiskutabel, statisk påvirkning:

 

Av nässlorna har jag lärt mig att brännas

Att ty mig till det övergivna

Att vara fri under makten

 

Att ty mig till det övergivna betyr å holde seg til det overgitte; det handler ikke om å finne seg i urettferdighet, det handler om å omfavne en posisjon du selv ikke har satt premissene for. Det lyder underdanig, men den siste linja kompliserer en slik oppfatning. Å være fri under makten er en vanskelig posisjon, fordi den impliserer en motstand som er passiv og aktiv samtidig — kanskje en slags sivil ulydighet, bare i en videre betydning. Men det er en besnærende tanke, all den tid vi alle er bundet på så mange måter, kanskje uten virkelig å ta det innover oss (her holder det vel å henvise til at vi alle er formet av oppveksten vår, eller at vi lever gjennomdigitaliserte liv). Strandberg er en eksistensiell undersøker, og tross sitt låvebundne utgangspunkt angår diktene enhver leser.

Katrine Heiberg (f. 1992), poet og litteraturkritikar. Heiberg er også meldem av redaksjonsrådet til Krabben.