TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

102. utgåve     |    14. mars 2024    |     BOKMELDING

Mandat til å navngi

Å lese Middelalderen av Kristin Berget innebærer et møte med en følsomhet som er etisk like mye som poetisk og som mer enn noe reflekterer over poesiens etiske kall.

DIKT

Kristin Berget

Middelalderen

Langdikt

57 sider

Cappelen Damm 2024

LYTT TIL BOKMELDINGA
Trykk på pila

AV TOBIAS ROSLI LINDSTRÖM

Det er lett å glemme at det er dette poesien gjør: den benevner og navngir.

I tredje sang av Dantes Inferno går poeten og Vergil ned mot bredden av elven Acheron, der de ser et fartøy komme mot seg, styrt av en eldgammel, hvithåret mann, som med rasende ord advarer de fordømte om hva som venter dem i dødsriket. Poeten adlyder ham ikke; hans navn hører fortsatt til blant de levende. Vergil avslører deretter skikkelsens navn: det er fergemannen Karon, han som frakter de døde til dødsriket. Når vi hører dette navnet er det som et ekko som ljomer bakover i tid – til Vergils egen Æneiden, der Karon fører Aineias ned i underverden. Men kanskje også fremover i tid, til vårt eget der vi leser navnet «Karon» i Kristin Bergets Middelalderen, et langdikt som beveger seg mot «det laveste punktet for liv nå / for væren nå». Berget er en poet som forstår kraften som ligger i navngivingen, og det er denne poetiske handlingen dette diktet forsøker å nærme seg.

For Middelalderen er et langdikt som benevner hele tiden, enten det er snakk om trær, planter, blader eller mytologiske fergemenn: «dette er en snurrefiol / dette er en løvetannsol / dette er hvor er du hen / mamma». «Dette er» blir nærmest til en poetisk formel i dette diktet, som ved første øyekast virker å være en fortelling om en liten familie som forlater sitt hjem og flykter inn i skogen, på leting etter en ny måte å være i livet på, en ny måte å forholde seg til nået. I Bergets dikt åpenbarer nået seg imidlertid og paradoksalt nok som en konkret, vedvarende størrelse. Familien befinner seg i en «lang og utstrakt unntakstilstand» der ritualer har mistet sin betydning og hverdagens rytme føles påtrengende. Krisen har sin årsak i tapet av et du, og vi forstår at døden har tatt for seg i familiens hjem: «død raser gjennom livene våre / ild åpnes / utafor komfyren». Døden er til stede i huset, samtidig som den også herjer utenfor hjemmet, på kontinentet: «europas kornkamre lukka / europas gravkamre åpna / igjen og / igjen».

Samtidig hviler det noe mystisk over det tåkebelagte, poetiske landskapet som Berget presenterer oss for. Vi kan på den ene siden lese Middelalderen som en fortelling – nærmest en parabel – og se «det muligens djupt menneskelige» som skildres i denne fortellingen. Men det foregår noe mer her, som har å gjøre med språk, navngiving og benevning. Ordene, og dette gjelder særlig ordene «nå» og «hjem», virker løsrevet fra deres sedvanlige betydninger. «Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre med nå», sier diktjeget på et tidspunkt, og det er litt den samme følelsen jeg sitter med når jeg leser langdiktet. For hvordan skal jeg håndtere denne poesien som synes verken «perforert eller tett», men snarere kommer til syne som en lysning? Det er noe i diktet som drar i meg, slik skogen drar i diktjeget. Hun vet ikke hva hun skal gjøre med «nå», og det er som om dette ordet ikke benevner en tid, men en gjenstand som må håndteres, som må behandles. For Berget blir det problematiske ved nået et spørsmål om handling og gjøren – om praksis. I løpet av sin vandring gjennom et terreng som både er mystisk og gjenkjennelig på en og samme tid, gjør familien en rekke ulike ting; de «rydder bekkefar sanker ved og bær koker lav om til mat». De baker brød, lager vin, men enda viktigere: de benevner. For i denne unntakstilstanden er det som om tingene må navngis på nytt, «igjen og igjen», ikke kun for å gjenoppdage tingene, men også for å gjenoppdage selve språkhandlingen og dens potensial. Mens familien bærer med seg hverandre og tingene gjennom skogen, benevner poesien disse tingene:

vi går ned i ravinen

bærer hverandre

små ting i hendene

lyng

lav ospevind

granfrø

furukongler

einerbær

bjørkepollen

moser

grus

vi

hører nesten ikke til her

Å benevne, navngi og bære små ting i hendene, er ikke nøytrale handlinger, men en måte å håndtere verden på som er gjennomgående etisk. «Mandatet til å navngi», som vi kanskje kan kalles poesiens mandat, er for Berget også mandatet «til å drepe». Dermed kan vi lese dette diktet som et forsøk på å forstå den poetiske benevnelsen som nettopp en etisk handling.

I løpet av lesningen føles det for meg nærliggende å forstå Middelalderen som en klagesang som forsøker å håndtere sorgen over det som har gått tapt, uten å hengi seg til resignasjon, nostalgi eller fremtidsillusjoner. Krisen trenger her dypt inn i det poetiske språket, uten at sorgen kommer til uttrykk som et uhemmet jammerskrik. Snarere tilbyr poeten oss en følsom kontemplasjon av sorgens språk. Det føles som om diktets ujevne, ofte oppbrutte syntaks, sammen med de uventede linjedelingene og bruken av asyndeton, er språkets måte å uttrykke tapet av sammenheng sorgen fører med seg. Imidlertid fører oppløsningen av formen til at nye forbindelser og ukjente rytmer oppstår:

det viser seg nå             det ikke går an å fortsette          klamre oss til denne forma

denne måten å være i livet på    skogen bjørka og pollenet         elgen beitende

furugjenveksten            bare busker vokser fram

ingen høye trær som kan kaste frø innover hogstflata     usikkerheta

årstidenes         vår

den manglende orienteringsevnen         usikkerheta som maler og kverner alle

krystaller til blanda mel

ja grumsete mel

nei

du er død

Her og gjennom hele langdiktet insisterer Berget på å forbli i denne malende og kvernende usikkerheten. Håpet som diktjeget forsøker å etablere for seg selv og sine to barn, søker seg ikke mot en overskridelse av usikkerheten; håpet retter seg ikke mot det hinsidige, men mot denne verden, dette nået: «usikkerheta vil ikke diktere den vil bare være / er det et begjær». I stedet for å tvinge fram en ny form gjennom den poetiske viljen, senker diktet seg ned i usikkerheten – denne elven av sorg og begjær – for å gjenoppdage mulighetene for omsorg, handling og tilstedeværelse i nået.

Hvis det er mulig å lese en poetikk ut av dette langdiktet, ligger denne muligens i nedvurderingen av en eksplosiv og overskridende vilje-til-form som forsøker å transcendere nået, til fordel for et omsorgsarbeid som verner om det bestående. Snarere enn en innvielse av det nye eller et absolutt brudd med det gamle, befinner denne poesien seg i et verken-eller, slik diktjeget også antyder: «Dette er verken dåp eller død / dette er: kom alle mennesker / hold oss i løfter om næring». Igjen spiller den poetiske benevningen som handling en avgjørende rolle. Poesien er et løfte om næring, om fellesskap, en måte å verne verden på. Særlig diktets avslutningslinjer aksentuerer denne ideen om å verne:

det første røde som knopper seg

i den mørke jorda

en brå utfolding av grønt som skal bli bladene

 

vi legger halm rundt knoppene

verner dem mot den uforutsigbare våren

 

vi verner nå

I disse linjene kan vi også spore den vendingen som har funnet sted i løpet av diktet, for nået, som først fremstod som truende, skal her tas hånd om, vernes om og dyrkes. «Nå» betegner ikke lenger en tid eller tilstand – den utstrakte unntakstilstanden – men blir her det direkte objektet for en handling, for et arbeid som kan beskrives som «inkonsistent»: «det inkonsistente i dette arbeidet dette livet / ikke som karons jobb». Arbeidet til Karon – den rasende fergemannen som fraktet de døde til dødsriket, «djævelen» som i Dantes Komedie har «øjne som af fyrkul» – står som en kontrast til diktjegets arbeid; hun bærer sine to barn gjennom skogen samtidig som hun selv bæres frem av barna og deres sang.

Slik beveger Middelalderen seg inn i hjertet av den krisen som i utgangspunktet virket påtrengende og belastende, og poeten gjør det i et språk som dirrer, bukter seg og aldri faller til ro. Mot slutten av diktet ankommer den lille familien havet der elven de har fulgt munner ut, og de oppdager to øyer:

dette er havet    der er to øyer    som ikke heter hjem

 

peker mot klippen som hever seg opp fra stranda           det forlatte steinhuset

skifertak           skinner urolig i kveldsola          som rykkevis slipper inn mot land

 

det skal vi kalle hjem for nå

for nå

Dette nye hjemmet, «som ikke heter hjem», skal likevel kalles for hjem, om enn bare for nå. Diktet vektlegger her verken navnet eller tingen, men evnen til å benevne, altså det potensialet som ligger i «mandatet til å navngi», som også er mandatet «til å drepe». I noen linjer jeg siterte ovenfor benevner diktjeget et dette som var verken dåp eller død, men foreningen av menneskeheten i et løfte om næring. Men i benevnelsen er dåpen og døden – mandatet til å navngi og drepe – allerede til stede i like stor grad som løftet om næring og fellesskap. Akkurat derfor impliserer poesien en etikk: den er en måte å være i verden på som verner nå. Språket skal ikke bare være et tak over menneskene, men også over tingene som benevnes ved språket. Og, i siste instans, et tak over døden selv, til stede som den er i barnas variasjon over en salme av Thomas Kingo:

nu rinner solen opp

av østerlide

dette er en snurrefiol

dette er en løvetannsol

dette er hvor er du hen

mamma

dette er når skal vi hjem

for her er mosen mjuk

her er ingen sjuk

synger barna

for meg

for brådjupet

som mosen skjuler

I barnesangen blir Døden gjenkjennelig uten at den mister sin enigmatiske karakter, slik språket anskueliggjør tingene uten å avsløre deres mystiske dybde. På samme måte benevner Bergets klagesang døden for slik å mediere den sorgen som truer med å slite oss i stykker. I klagesangen leter vi med andre ord etter «denne bønnen denne brønnen der vi kan drukne alt vi har mista», kanskje for å unngå å drukne i sorgen som tapet fremprovoserer, enten det er tapet av naturen, våre hjem eller de vi elsker.

Som lesere blir vi dratt inn i dette underlige, dirrende rommet som poesien maner frem, der tingene føles nærværende og samtidig uendelig fjerne. Å lese Middelalderen innebærer et møte med en følsomhet som er etisk like mye som poetisk og som mer enn noe reflekterer over poesiens etiske kall.

Tobias Rosli Lindström (f. 1997) er litteraturviter. Bor i Bergen.

Start video