TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

7. oktober 2021

Heroiske svev i spennet mellom ode og elegi

Karin Haugane har lyttet seg frem til en lyrisk form som kan tåle tyngden og bære byrden av hennes historie.

DIKT

Karin Haugane:

Våre heroiske liv

81 sider

Gyldendal (2021)

AV EIRIK LODÉN

Karin Haugane (født 1950, debut 1989) har gjennom en produktiv årrekke gått den nødvendige omveien frem til seg selv, gjennom levd liv, lesing og skriving, gjendiktning og diktning, alter egoer og etter hvert modig selvutlevering i «virkelighetspoesi». I denne tiden har hun lyttet seg frem til en lyrisk form som kan tåle tyngden og bære byrden av hennes historie. Og det er ikke en hvilken som helst historie. Haugane har gjendiktet Arthur Rimbaud, men i motsetning til ham har hun tilbrakt mer enn en årstid i helvete: en oppvekst i skyggen av fysisk vold og psykisk terror, og et voksenliv i skyggen av mord og selvmord.

Haugane mistet foreldrene sine på den mest dramatiske og traumatiske måte som vel tenkes kan. En høstkveld i 1983 skjøt faren moren, og deretter seg selv. Det var den tragiske kulminasjonen på en mangeårig voldsspiral, som hun og de yngre søsknene var jevnlig vitne til i oppveksten – og som, etter at de alle var ute av redet, må ha endt i denne dødsdansen. Bare halvannet år etter omkom hennes yngste bror av skadene han pådro seg i en bilulykke. Han var da en ung mann som gikk på befalsskolen.

Noe av det nye i årets diktsamling, som på mange måter ellers summerer opp og sanker inn temaer og tråder fra de foregående, er at også denne brorens skjebne og endelikt nå kommer i tydeligere fokus, som gjenstand for savn, lengsel, undring (var det eller var det ikke selvmord?) og hele poesiens pågående, tålmodige sorgarbeid:

Bror, den dagen de la deg ned i frossen jord,

Snødde stillheten om deg roser og mimosa

Den timen blåste vind på skrå mot noen få

Slik at vi fikk skjelve i snøfokk og syner

Det minuttet trampet føtter smalt geværer

Holdt, – det sekundet ble jeg tynnkledd, bror

Hvem visste, du var bare nitten år, soldat

At du ropte opp siste gang: Syng som til gud!

Det var slutten på vinteren og et tynt skrik

Og noe høylytt i sinnet, som det var fugl

Da du forsvant i brått snøvær, seint i april

Barnekoret ditt samlet vårens blåveis til krans

De sang ut over marka der du nå lever

Skalv det av friske blad for ditt skyggeland

Men også «Søster min» anropes fra skyggelandet, som en av de som har forstummet med sin lydløse gråt, «sang uten klang, gjennomtrengt av brorssorgen». Her fornemmer vi søsknenes skjøre samhold i barndommen, mot volden og terroren, et samhold som kanskje eller kanskje ikke rakner etterpå, i etterskjelvene av katastrofen. Det er uansett en evig ensom stemme som her klager, som «en sørgende over sine falne», selv om hun heldigvis har funnet et nytt fotfeste i livet, blant de levende:

Mor og far står tørre opp fra hver sin gravseng

Restene deres vil frø talen min igjen

Går jeg hit for å gi mine døde språket

Etter å ha tatt hull på denne eksistensielle og biografiske verkebyllen ganske så ettertrykkelig i løpet av de siste ti årene, i fjor også i essaysamlingen Språk og erfaring, og da så saklig og uten omsvøp eller «poetisering» at det rett og slett gjør vondt å lese, kan man saktens spørre seg hva hun skal med restene av sitt gamle poetiske alter ego Anna Wunderlich, som dukker opp også her. Den skjulte nøkkelen kan vi kanskje søke i den noe tvetydige rollen som tildeles klovnen, narren, teateret, sirkuset, maskeringen, i flere av tekstene. Denne sfæren er i utgangspunktet ikke særlig positivt ladet, slik den risses opp for oss i skjeve streker her: den tangerer marerittet, skrekkfilmen, barndommens redsler, men synes samtidig å fremtvinge nødvendige innsikter om eksistensen. Hvis vi forsøksvis tolker dette betydningsfeltet som en kompleks metafor for kunstens både gjøglerske og forføreriske, både uansvarlige og potensielt risikable sider, kunne vi si at dette handler om en nødvendig distanse, altså om kunstens grunnleggende spill-karakter.

Et av diktene bærer tittelen «Marionetter». Den asosiale og atypiske romantikeren Heinrich von Kleist (1777-1811) var også en «krigsmann» som eiendommelig nok avsluttet livet på samme måte som Hauganes far, med å drepe den kjæreste og deretter seg selv, men da som en ren selvmordspakt, omforent og «avtalt spill». I det uuttømmelige og uutgrunnelige essayet «Über das Marionettentheater» fabulerer Kleist om hvordan marionettens styrte bevegelser paradoksalt nok kan oppnå en enda større ynde enn selv den menneskelige skikkelses frie utfoldelse. Bare slik, antyder Kleist, gjennom den ytterste kunstferdighet, kan en slags høyere, andre uskyld gjenoppnås, etter det syndefallet som menneskehetens historie og ethvert menneskeliv utgjør: nemlig ved å spise av kunnskapens tre for andre gang, som det ultimate kapittelet i verdenshistorien. Hvis dette i det hele tatt er en relevant parallell, fortoner alt seg mindre og mørkere i Hauganes mer jordnære fabel: Ungene er marionetter som spreller hjelpeløst i garnet til en far som i beste fall kan kalles humørsyk høyt der oppe «i sitt vaklende tårn».

Hvorom allting er: Den distansen og friheten Haugane oppnår, kan kanskje forklare den fortsatte psevdonyme identitetsleken og «Anna Wunderlich»s tilstedeværelse selv etter at leseren gjennom forfatterskap og resepsjon er satt i en posisjon der det er vanskelig å ignorere den tette selvbiografiske sammenhengen. Å komme til rette med familietragedien, et forsøk på forsoning med fortiden, med faren og det han gjorde mot moren og barna, har uansett åpenbart vært et av de mest presserende anliggender for forfatterskapet det siste tiåret (side om side med kjærlighetstemaet, takknemligheten over nået og livets alltid-iboende imperativ: gå videre!). Bildet av begge foreldrene er tegnet med ømhet, hat, forståelse, raseri, innlevelse, medfølelse. Men aldri med forakt eller likegyldighet.

Også formmessig er dette en oppsummering, en slags syntese, både av egen dikterisk produksjon og praksis og av noen langlivede linjer i den større poesihistorien. De tre foregående samlingene (Oder til Fenn (2013), Anna Wunderlichs sang (2015) og Nye sonetter fra innsjøen (2017)) har holdt seg konsekvent til en fri utgave av sonettformen, mens de som gikk forut for denne trilogien (amerikansk vinter (2007) og annas familieelegier (2011)) besto av elegiske kupletter, altså tolinjere, i likeledes modernisert og personliggjort tapning. I Hauganes hånd og penn blir disse kuplettene en egenartet og tøyelig form midt mellom klassisk-antikk lyrisk elegi og dramatisk middelalderballade slik vi kjenner den fra folkevisene. Sonetten hos Haugane opplever jeg ellers mest som et avtrykk eller en gjenklang av en ærverdig formtradisjon, en nesten metaforisk omgang med de ulike variantene (Petrarca, Spenser, Shakespeare) av den historiske modellen: Hun holder seg til de obligatoriske fjorten verselinjene, men rytmen er svært fri og elastisk, og rimene sporadiske – gjerne kamuflert som assonans (halvrim) eller innrim, sjeldnere som helrim og enderim.

I intervjuet jeg gjorde med Haugane i Vinduet i fjor, i anledning hennes 70-årsdag, sa hun at Petrarca var hennes vei inn til sonetten – ikke Shakespeare, som appellerte mindre til henne personlig. Men en av sonettene i Våre heroiske liv er en svært fri parafrase over en av Shakespeares sanger, som vel å merke ikke er en sonett: «Fear no more the heat o’ the sun» fra det sene verket Cymbeline. Her makter hun på imponerende vis det kunststykke å komprimere originalen, gjøre den totalt til sin egen, anvende den på og i sin egen situasjon og tematikk – og slik at det virkelig slår gnister, av form og innhold og kontekst, i et slags kunstnerisk og eksistensielt credo:

Vær ikke redd mer for solas hete

Eller for rasende vinterstormer

Du har snart fullført en tilmålt gjerning

Huset som bar skrekk er rast i flammer

Gutter og jenter må i sin friske glød

Som feierne bli redusert til støv

Vær ikke redd mer for andres forakt

Deg kan tyrannen ikke lenger ramme

Bry deg ikke mer om å stri mot avmakt

For deg er strået som en eikestamme

Solstreif skinner varmt i diktgralens mjød

Erfaring og litt visdoms falne løv

Marionetter, lærdom og fysikkens glød

Må følge loven og gjøres til støv

For også i denne nye samlingen dominerer altså sonetten, om enn med innslag av kupletter. I en særstilling i så måte står den første avdelingen «Vårkransen» – som faktisk, med de modifikasjonene jeg allerede har nevnt, utgjør en «sonettkrans», en av de strengeste formøvelsene tradisjonelt sett: Hver sonett åpner med sluttlinjen i den forrige, med fjortenlinjere blir det i alt fjorten dikt, men så kommer den såkalte mestersonetten til slutt, som utelukkende består av alle disse fjorten første- og/eller sistelinjene i kronologisk rekkefølge. I andre avdeling, «Hagen», er oppsettet annerledes – uten mellomrom eller inndeling i strofer som kvartett, tersett eller kuplett – og diktene er forsynt med overskrifter. Men det viser seg å være konsekvent fjortenlinjere her også, altså fullgode sonetter i Hauganes poetiske husholdning. Også i tredje bolk, «Syng alle enger», dukker det opp en enkelt sonett, i et miljø som ellers er dominert av kupletter. Og i siste avdeling, «To stoler ved vannet», er vi helt og holdent tilbake i sonettens innsjøland igjen, i en sekvens som i praksis er en serie kjærlighetserklæringer – til livsledsageren, forfatteren Erland (Fenn) Kiøsterud, og til landstedet deres og naturen rundt som utgjør rammen for den fruktbare felles kontemplasjonen vi igjen blir privilegerte lyttere til:

Vi har det best når vi får flyte rolig

Dukke ned i hver vår uformulerte sjø

Komme opp litt vekk, riste vann av hodet

Kikke på hverandre og svømme parallelt

Et par merknader fra den pirkete nerden i meg, og som sådan helt uviktige i den store sammenhengen. Hvis det gjentatte «Oh, Captain, oh, Captain» er ment som et ekte Whitman-sitat, er det noe upresist: I Whitman-diktet med tittelen «O captain! My captain!» henspilles  det på den myrdede presidenten Abraham Lincoln – men hos Haugane tankeopprørende og interessant nok på morderen og selvmorderen, hennes egen far, «kapteinen» som dessverre langt på vei styrte skuta i hennes barndom.) Ellers spiller musikken som alltid inn hos denne eminent musiske poeten – Bach, Schubert, Schumann – men når det refereres til «Solokovs pianospill», går jeg ut fra at det er den store russiske pianisten Sokolov det er tale om.

Den siste avdelingen er altså en serie betraktninger over natur, kunst, kjærlighet, aldring. Blir denne avsluttende bunten med dikt litt i overkant idyllisk, statisk, tam, flat, privat – gitt spennvidden, fallhøyden, avgrunnen i det vågale, totale poetiske prosjektet? Spør jeg meg underveis, men konkluderer med: Nei, i bunn og grunn ikke. Skyggene kryper inn og blir lengre også her, det er solefallsvind og krusninger på det sannferdige vannspeilet på hennes elskede innsjø. Jeg fornemmer noe av både Indian Summer og Late Style i denne melodisk strømmende skriften og tiltalen, tilstander av intensivert og fornyet livsfølelse. Og ja, noe til syvende og sist heroisk, som tittelen bebuder: det krever tross alt heltemot å leve, når man ser nøyere på det – et klarsyn Haugane oppfordrer, oppmuntrer og inspirerer oss til! Det avtvinger respekt og ærbødighet, dette motet og denne klokskapen, på samme måte som den djerve elegansen i disse heroiske svevene i eksistensens trapeser, utspent mellom hennes to hoved-utsagnsformer: ode og elegi, hyllest og klagesang.