TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

60. utgåve     |    2. mars 2023     |     BOKMELDING

Diktet som lek og handling

Barnet og poetens skaperkraft sidestilles i Los, der Marte Huke også åpner diktet opp mot verden og hverdagene.

DIKT

Marte Huke

Los

90 sider

Tiden 2023

LYTT TIL BOKMELDINGA
Trykk på pila

AV CARINA ELISABETH BEDDARI

Aller fremst blant skildrerne av barns fantasiverden, står vel fortsatt Astrid Lindgren. Alle kjenner klassikere som Mio, min Mio (1954) og Brødrene Løvehjerte (1973), men også kortere fortellinger som Aller kjæreste søster (1949), der den ensomme Barbro finner en hemmelig søsters eventyrunivers under en rosebusk i hagen, er eksempel på Lindgrens bruk av fantasien som forsvarsverk og sjeletrøst. Marte Hukes nye diktsamling, Los, viser også fram barnets vidunderlige verden, men her ser vi den gjennom den voksne poetens lengtende blikk. Los er en samling som ønsker å nå fram til en uforstilt fortryllelse, men Huke tar sats i hverdagen. Hun kan skrive om det gåtefulle ved språk og skapelse, men nærmer seg disse tematikkene slik de trer frem i det daglige, ofte i samvær med hennes egen datter. 

Los følger opp Hukes forrige diktsamling, Du er et levende sted (2019), som tok utgangspunkt i dikter-jegets graviditet og fødsel, erfaringen av å bli mor. Begge står i forlengelsen av Se sol fra 2004, der poeten forsøkte å utforske språket på et lydlig og barnlig vis. Innsirklingen ble mer konkret i Du er et levende sted, som bevegde seg fra forestillingen om barnet («Jeg vet ikke hvem du er // Jeg lyser på deg / i tanken») til fødselen («Stiger du fram i redsel? / Hva vet jeg!») og fram til barnets begynnende forestillinger om verden («Hun kjenner på øret til dokka, / drar seg i sitt eget øre, / sier: det?»). Ved siden av dette nye livet, der dikter-jeget selv er blitt «født til mamma», finnes hele tiden også samfunnet og litteraturen; hendelser som terrorangrepene i Brüssel 22. mars 2016 (samme dag som barnet blir født), reiser til Berlin og litterære samtalepartnere som Marguerite Duras og Christa Wolf flettes inn i diktene. 

Bevegelsen mot barnets forestillingsverden fortsetter i Los, og her stilles barnets fabuleringsevne tettere opp mot diktningens innbilningskraft. Samlingens innledende dikt beskriver en tilforlatelig morgen med datteren, der dikter-jeget «begynner hver dag med å høre hennes første setning: / Hvordan smaker havet? / Har dinosaurene levd?» Når ungen er levert i barnehagen, går hun videre til kontoret, og her etableres forbindelsen mellom poetens arbeid og barnets. Diktet siterer memoarene til den svenske Fredsprisvinneren Dag Hammarskjöld – «I leken kan kroppen lære mønsteret for handling» – for så å påpeke at «[p]oesiens språk handler, er handling.»

Avdelingen «Barnet tegner opp verden» består av klare og fattede beskrivelser av barnets oppfinnsomhet på tegnearket. På den ene siden er tegningene en måte å innta verden på, en vei til forståelse («Trangen til orden og klarhet»), på den andre siden er alt til stede i samme nå, ubehersket: 

Trangen til orden og klarhet: Et par øyne settes i et omriss.

Barnet fyller ansikter med munner, tegner kropper og hender og hår. 

Beveger seg fritt mellom fortellinger som oppstår av det som blir tegnet, vinkelrett eller skjevt, oppå hverandre.

Disse beskrivelsene får sin parallell i den neste avdelingen, «Hver morgen skapes verden på ny», som skildrer dikter-jegets tilnærming til skrivingen. «Jeg tegner opp en himmel: / forankrer den ved trær eller en smal stripe land, / bygger bilderommet opp som en scene», heter det her, «[h]endene skriver og stryker, / setter bildene på plass / og river dem fra hverandre.» Poetens arbeid er mer målrettet enn barnets, men målene hun skisserer for sin diktning (som «Alt må være i bevegelse, / bli sin egen virkelighet» eller «Jeg vet hva jeg ser etter, / men ikke hvordan det ser ut») strekker seg etter barnetegnerens myndige tro på egen skapekraft. Samlingen sidestiller barnet og poetens to virkeligheter, men dikter-jeget ser også ut til å lengte inn i barnets verden, eller i hvert fall etter å la barnets skapende frihet smitte over på henne. Hvem som leder hvem er ikke klart i Los; mer enn om barnets tilblivelse, dreier diktene seg om hva det voksende barnet lærer moren. Diktene der ungen trer inn som veiviser og vil gjøre Elle-melle «ved hver korsvei», har en herlig trass i seg. Når jeg-et over flere sider har befunnet seg i hukommelsen, vandrende fra minne til minne, bryter barnet inn med sin logikk:

Men vet dere hva, sier barnet, 

dagene tar aldri slutt! 

 

Om våren kommer sommerfuglene 

og alt som løper. 

 

Og regnet er min venn.

Jeg har møtt det mange ganger!

Som i Du er et levende sted, blander omverdenen seg etter hvert inn i diktene, samtidig som parallellen mellom barnet og diktningen holdes ved like samlingen igjennom. Et knippe eventyrmotiver fungerer som brobyggere mellom poetens og barnets verden, og en rekke andre referanser vikles inn: litterære forfedre som Inger Christensen, komponisten Harald Sæverud og hendelser som krigen i Ukraina dukker opp i det dagligdagse, som ting dikter-jeget kommer over eller opplever. Både litteraturen, samfunnet og menneskene hun møter blir redskaper hun bruker i leitingen etter egen poetikk; spørsmålet om hva som skal få plass i poesien, klinger med i hele samlingen. I et dikt ser hun en gatens mann «som stikker hånda ned i en søppelkurv», og vil la diktet romme ham også. Selv om utgangspunktet for Los er hverdagslig, har Huke nærmest et demokratisk ideal: 

Et insekt summer i lufta.

Jeg holder det fast i diktet,

ser nærmere på det et øyeblikk

og slipper det fri. 

 

Det gnager, det synger,

det summes overalt. 

Så mange måter å være på!

Så mange måter å være ved liv!

Alt skal få plass, dikter-jeget «samler på det meningsløse», «transformerer det / til noe som kan brukes». I denne avdelingen må «[diktet] ut og gå» og dikter-jeget «staver meg gjennom / virkelighetens skjeve dialekter og klanger». Det er som om man kjenner igjen noe av Inger Christensens oppmåling av verden i disse passasjene, selv om Huke åpner for at diktet skal romme tilfeldighet, heller enn system. 

Verdensbegeistringen er heller ikke ny i Hukes forfatterskap, selv om hun i Los formulerer den ledigere enn i de tidlige utgivelsene. Debuten Delta (2002) består av landskapsbeskrivelser som minner om avlesninger, dikt som interesserer seg for det menneskelige blikket på naturen («Isen er et arkiv. // Steiner risser skrift inn i berget. Dager blir til år.») Den gang ble hun lest i sammenheng med poeter som Henning Bergsvåg og Silje Vethal, blant annet av Espen Stueland, som i det generasjonsdiskuterende essayet «Videre skal jo diktet uansett» (2002) mente at de skrev seg inn mot noe «urefererbart». I Hukes to siste samlinger finnes det lite som minner om en slik holdning – diktet har beveget seg videre, og Hukes dikt har beveget seg i takt med tiden. Forfatterskapets utvikling fra og med debuten og til i dag, speiler den generelle utviklingen i norsk poesi. Mens lyrikken anno 2002 holdt det formelle høyt, og var mer opptatt av språkets klanger, lyder og materialitet, er det talenære mer populært i dag. Også Hukes to siste samlinger er muntligere og mindre stringent ordnet enn hennes tidligere forfatterskap. Nå har hennes poetiske språk en sval enkelhet, samtidig som hun skriver med autoritet.

En av poesiens gamle sannheter er at ethvert dikt også viser tilbake til sin egen tilblivelse, at ethvert dikt på et vis handler om å skrive. Dette er helt eksplisitt i Hukes samling, men i hennes poesi er alle spørsmål om hvordan, hvorfor og hva i poesien henvendte mot verden, diktets spørsmål er livets spørsmål og motsatt. I Du er et levende sted lot hun sitt kommende barns fortelling begynne med at livet oppstår på kloden, og i Los slår hun fast følgende: «Jeg skriver ikke for å finne meg selv. / Jeg skriver for å finne fram i verden.» Om man så opplever Hukes dikteriske saumfaring som for bedagelig, for åpenbar eller faktisk befriende, kommer nok an på hva slags stier man selv helst ferdes langs. Jeg kunne nok ha ønsket meg en større villhet i Hukes tilnærming til poesien – og til fantasien! Los fremstår som en på alle måter sympatisk – men også litt uangripelig – utgivelse, der både verdigrunnlaget og selve utformingen av diktene holder seg innenfor det trygge og snille. En verselinje fra Hukes forrige samling, som gjentas i Los, kan ligne en faktisk poetikk: «En omsorg skal til / for å gjenta verden i ord». Huke blar i lag på lag med språk, forestillinger, uttrykk, hendelser og minner, hun skriver dikt som først og fremst vil ivareta det rotete riket som er vår virkelighet.

Carina Elisabeth Beddari (f. 1987) er litteraturviter og kritiker i Morgenbladet.