TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

53. utgåve     |     29. desember 2022     |    BOKESSAY

Den sitrende gleden over å bølge fra linje til linje

Utgangspunktet for essayet er samleutgjevinga av den amerikanske poeten Jorie Grahams fire siste diktbøker. Dei fire bøkene blir også sett i lys av den komande boka, TO 2040, som essayforfattaren har hatt tilgang til og kommenterer.

LYTT TIL BOKESSAYET

AV FREDDY FJELLHEIM

Jorie Graham er en lærd fighter som i to tiår har bygget sitt frigjørende poetiske arsenal

Møtet med Jorie Grahams (f. 1950) nye diktbok TO 2040, som utkommer i mars neste år, setter spor, og den høyst nødvendige og gledelige feiringen av dette store forfatterskapet skjedde allerede høsten 2022 med utgivelsen (TO) THE LAST (BE) HUMAN. Boken samler hennes fire banebrytende diktsamlinger Sea change (2008), Place (2012), Fast (2017) og Runaway (2020). Legg merke til at utgivelsestakten øker med tittelvalget, og den akutte poesien til den amerikanske poeten tiltar da også i intensitet.

Lesere og forfattere – en utrydningstruet kulturotop? – vil med disse bøkene få inntreden i en poetisk verden der språklig form og rytme blir bærer av et mystisk håp fra en ukjent fremtid, lik et avfortryllet Elysium. Det er det svake ved dette håpet som griper i Jorie Grahams nye bok TO 2040 der den poetiske stemmen viser vei til lesningens musica practica. Mistet vi både urspråkene og fellessangen samtidig med det vanvittige naturtapet? Sang kan vise seg å frigjøre, slik barnesangene vi lærte ble frigjørende for stemme og fantasiliv, og «sangskatten», som vi sier på norsk om folkesangene, som en gang ga oss historisk tilhørighet og generasjoners erfaringer helt gratis, og sangene vi synger med på fra mestere som Bob Dylan og Alicia Keys. Dermed ikke sagt at Grahams dikt er sangbare, men lesningen er det.

Jorie Grahams dikt ser ut til å være skrevet inn i et språkarkeologisk sjikt der de stykkevis og delt vil kunne graves frem som språkgjenstander og et kodifisert språksystem som kanskje også er fremmed i «fremtiden»? Er det rart denne sivilisasjonen er handlingslammet hvis folk og røvere blir bedt om å tro på noe som ikke finnes nå? En ny himmel og en ny jord kan aldri oppstå i noen annen tid enn paradoksets tid, allerede nå og ennå ikke. \ Jeg tenker på Frøhvelvet og Svalbard og den genetiske minnebanken dypt i den hvite frostens nattsvarte indre, om da ikke selve det genetiske alfabetet er under full nedsmelting, i en naturkategori som får atomsoppen til å bli lettfattelig i sammenligning? Nazister og fascister vender tilbake som menneskenaturens sammenbrudd i det politiske, hvis ikke flere tar motstandskampen.

For å få begrep om spennvidden og det tematiske omfanget til Jorie Graham, er det mulig å dykke inn hvor som helst i tekstkroppen for å foreta en litterær biopsi. Nåler er forresten et sentralt element i henne siste bøker der diktene vitner om sykdom på alle nivåer av levende organismer. I Runaway (2020) finnes det f.eks. et dikt som heter «The Hiddenness of the World». Det oppretter forbindelsen mellom en skjult verden og kloden vi alle på ulikt vis er henvist til å kjenne og elske, som medskapninger, men i et skisma mellom innenfor og utenfor. «Innenfor» er i mange av Grahams dikt et sted i naturomgivelsene som kapitalismens teknologiske herskermakt tilintetgjør, med den uhyggelige automatiske intelligensen som siden angrepet på Pearl Harbor har vært autonom, epistemologisk sett, hyperaktivert i putinesk propaganda, lik en småskala-målrettet våpendrone, med klaser av atomskitne microchips i nanodimensjoner, programmert til å trenge inn i alle former for enkle og naturlige organismer. Fordi dette også er språklige ødeleggelser som passiviserer mennesker med skrekk og heslighet, er det eneste vi kan gjøre å dele slike erkjennelser med hverandre, sier diktene hennes, ved å memorere og lovprise skjønnheten og verdigheten ved alt liv, for slik å redde så mange som mulige av våre medskapninger i luft, jord og vann. Det kan formuleres enklere, med pave Frans ord: «Jorden er ødelagt». Skulle ikke lærevillige mennesker kunne gjenoppdage naturomgivelsene, for ikke å snuble fatalt i the great chain of being, og for å få nåde til å delta i en århundrelang gjenopprettelse? I overgangens passasje mellom utenfor og innenfor hører vi skjønnhetens skapninger komme og forlate oss, som et rop om hjelp.

…But could it be more beautiful. The wind has dropped. Two cardinals playin the young oak. They slip and rise. In distance, bells. Wind then no wind. A previous life, a hummingbird, has found the agapanthus there. It always does. Its blossom always blossoms just in time. Either nothing is alone. Or everything. You are alone in

the alone. To exit the human is to exit the singular, the plural, the collective, the dream. The woods have an entrance. From where I watch I do not think I’ll see them exit who went in, here at the start, the only start, we are filtering them out, are leaving them in dark, in hiddenness, all excess, all sincerity. Don’t touch. In the

flamboyant interim, burn. Feel this outsideness here. Here on this page. Here in my head. You. You in me in this final time. My shadow. Haunted. Organic. Temporary.

(s.288-89)

Diktet lest i samlingens forløp ville gitt en litt annen tolkning, men her viser jeg hvordan tankekraften i Grahams poesi gjør seg tilgjengelig: Kolibri og agapanthes, Afrikas blå lilje, skinnende grønt og lysende blått, tilhører et felles Mind der skapningene er alene sammen, i en utgang som er definitiv og med en katastrofe som kan kalles «skog», der et jeg umerkelig blir til et voldelig vi / som et jeg fort kan bli / en eksklusjon både grammatikalsk og miljømessig. Ikke rør, varsler diktet, brenn. Vær på denne siden, i mitt hode, fastholder diktet leseren og peker: Du. Og så en krapp organisk vending, med fellesskapets hjerteslag og en reminisens av kontemplativ bønn: «Du i meg i denne endetiden». Før et nytt omslag følger, kontant, men med et poetisk innpust før siste punktum: «Temporært», midlertidig.

De formale rytmestrukturene i Grahams lærde og lekne dikt er av et slag som pulserer mer fra verselinje til verselinje enn mellom strofene. Noen ganger som kognitive tverrvendinger, sjeldnere som følelsesmessig hvile, men aldri i noen form for stillstand. Den dedikerte lesningen blir deretter, hurtig i det langsomme, flyt gjennom formfullendte linjebrudd, og en pendulering mellom boksidens høyre og venstre side som opprinner fra den urgamle kinesiske retorikkens projisering av forut og bakut, ikke teknaturens «venstre» og «høyre» side av kroppen, men i kraft av himmelretninger, organisk som i I Chings naturlignende forvandlingsskrift. Mens det europeiske intellektet er målrettet i liv og lesning, fra venstre mot høyre, for slik å utvikle litteratur der oppfyllelse og klimaks er målet, en teknologisk funksjonalitet in spe, strengt tatt en logisk og argumenterende litteratur som har sitt utgangspunkt i eposet og helten, fortellingen og lytterens belønning, ble den opprinnelige naturkalenderen I Ching et cut-up-verk gjennom århundrene, der sammenstillingen av tekstene til hvert heksagram byr på språklige, historiske og stilistiske nivåforskjeller. I denne sammenheng kunne både de greske tragediene og Bibelen sies å tilhøre et mer muntlig og naturtro språksegment i menneskenes historie, hvor peripeteia (omslag) og frelse tross all ulikhet har forvandlingens himmelretninger til felles.

Jorie Grahams tekst-corpus fremstår mer og mer som en kosmisk poesi med forvandlingens potensiale: Cellebehandling mot kreft, droner og takksigelsen over trærnes røtter (som blør under jorden) tar form av en underliggjort livsform, i en annen verden, som kanskje er hukommelsens avbilde av vår egen verden? Hvilken hukommelse? Sorgens utopi, kunne det kalles, med en sjokkartet erkjennelsesomveltning: Se de fossile ressursenes krigspotensiale.

(Her kiler jeg inn et kortest mulig avsnitt om den norske poesiens modernistiske tvangstrøyer i samme tidsintervall, i to-tre tiår, med et rigid metafor-forbud og en puritansk regulering av begrepenes abstrakte og konkrete innebyrd, som i sistnevnte tilfelle ble til besvergelser av konkresjonenes renhet. Dette regimet kunne antakelig bare slå over i journalisme og nyenkelhet. Men nå skjer omsider de lovende omveltningene her også.)

Det er hennes neste bok, TO 2040, som i min lesning kroner forfatterskapet med noe av det mest fascinerende og berørende hun har skrevet. Bokens budskap kan spores i selve formen som er mer kortfattet, med hyppigere sprang og kortere verselinjer. Tiden er knapp. Det virker som om diktene ikke bare er arbeidet med, men de fortsetter å arbeide med seg selv og sitt betydningsinnhold. Hennes radikale metode innebærer lesernes arbeid med sitt eget liv, vil jeg hevde, gjennom de pågående spørsmålene hun stiller og temaenes alvor. Hvis vi gir oss over til maskinene og skipper livsarbeidet, har vi blitt billig kanonføde for våpnene Antonio Guiterres kalte «weapons of mass extinction».  Men hør. Respekt for medmennesker som er slaver på plantasjer, i flyktningeleirer, i oljeindustrien, som arbeidsløse og underbetalte verden over, det er veien til oppstanden miljøbevegelsen ennå ikke har funnet. Å kartlegge og håne kreftene som fortærer menneskeliv, for å sikre makt og profitt, er verdighetskampen som Jorie Grahams poesi omfavner og inspirerer til.

På mange måter er hun selv en språkarbeider som etterlater spor av arbeidet i diktene, som slik arbeider videre i leserens formative erfaringer. Det skyldes bl.a. at hun klarer å forene jegets kamp for å overleve kreftsykdommen med klodens kamp for å overleve de dødbringende skadene. Her bruker hun en teknikk som er utviklet gjennom mange bøker, en stadig involvering av leserens ansvar, som om den lesende poeten vet altfor godt hvor diktets tyngre partier trykker på lesningens vagusnerve og medfører en erfaring med de kroppslige omgivelsenes belastninger og bevegelighet. Slik utfordrer hun også kontinuerlig sitt eget språk. Diktenes aura rommer meditativ oppmerksomhet, gurdijeffiansk våkenhet og et visst kroppslig nærvær som hegner om den dyrebare tiden: i det hellige poetiske universet som hvert menneske er. Denne årvåkenheten inkluderer i høyeste grad poetens kritiske spørsmål til seg selv og sitt eget liv.

Det gamle skillet mellom lys og mørke er i TO 2040 erstattet av skillet mellom regn og tørke. Også Hildegard av Bingens grønnende kraft tar bolig i denne skriften.

 

as if the air turned green,

as if the air were the deep in-

side of the earth

we can never reach

 

Intensiteten i hennes taktile og rytmiske språk uttrykker seg også gjennom de muntlige sammentrekningene av pronomener og preposisjoner, f.eks. der «you» blir til «u» og «your» til «yr», samt innskuddenes og rekkefølgenes &. På stilmidlenes område er det Grahams personifisering av landskap, dyr og vekster som skaper et utvidet poetisk rom, slik Frans av Assisi lærte ettertiden i «Solsangen». Hos Graham er trærne, fuglene og landskapet ikke bare likeverdige stemmer slik de er det i naturen, men de får stemme i diktene, i dikterens stemme. Poesien som skaper denne organiske formen er selv en form for natur, men det forhindrer ikke at f.eks. dronen, kyborgen og eteren blir stemmebærere. Med en slik poetisk autoritet blir det klart at diktene ikke besjeler, de stemmer (verbalform) og be-stemmer.

Ofte fremhever kritikerne Grahams filmkompetanse via cut up-teknikker og sekvenstenkning, men i TO 2040 er sekvenseringen vel så fremtredende på lydsiden av billedstrømmen.

Det merkverdige ved TO 2040 er at den ikke uten videre kan «leses» slik du leser mening, språkbilder og setningsrytme i en god diktsamling. Den avkrever stemme og stemmens langsomhet. Diktboka er et overflødighetshorn hva angår språkbildenes organiske originalitet, om det kan sies slik, men samtidig et solid tankearbeid, noe Grahams bøker alltid er. Kunnskapsnivået innebærer referanser til historiske, kulturelle og vitenskapelige hendelser og fenomener, noe som i seg selv senker lesningens tempo. Hun skaper en poesiens klode og jobber på spreng for å skrive inn alt det vi aldri må glemme fra dette enestående Livet. Fordi Grahams shakespearianske evne til å fremstille samtiden i ettertidens modus, gjennom et påtrengende nå, blir også avskjeden med livet slik vi mennesker har kjent det i årtusener en skakende leseerfaring.

TO 2040 lest med oppmerksomhet opphever det kulturfattige skillet mellom poet og leser på måter jeg sjelden erfarer. Det må være hos Jon Fosse. Når jeg hever stemmen og lar diktene ta bolig i meg kan nettopp høytlesningens kroppsliggjorte langsomhet gi en klarere forståelse av forskjellen mellom stillhet og akselerasjon. Stemmen er stillhetens talerør. At tiden akselererer er senest aktualisert med tyske Hermut Rosas filosofiske bidrag, men også den lavkulturelle besvergelsen «time is speeding up» angår universets økende ekspansjon. Jorie Graham selv har jo titler som Fast og Runaway, der «speed» kan ha både mentale og kosmologiske dimensjoner: «What are our rates of speed. Where is runaway. How far / away. I listen for it.» Lytter, men fastslår at det er ingen vei tilbake.

//

Jeg kunne maksimalt lese ett eller to dikt hver dag, fordi diktene gjorde krav på min stemme, grundig. Tale, notasjon, jeg vet sannelig ikke hvor det skjer. Vedvarende, den sitrende gleden over å bølge fra linje til linje, båret ombord i et nytt dikt og bli løftet i flokkformasjoner som gir fellesskapets varme. Hoppe av igjen, og gå en lang tur til Alene.

Bokens jeg blir et vi som trekker leseren gjennom en gripende sorgprosess. Dualisme opphevet. Slik Graham gir naturelementene stemme, låner jeg min stemme til diktets naturtilhørighet, ufullkomment.

 

0:00 / 0:00
Jorie G. Fra Rain

Med TO 2040 begår Jorie Graham det mesterstykke å gjøre klimasammenbruddet til en videreført homerisk lyrikk, som gjøres  klar for stemmeinstrumentet til sin leser, på scener og i konserthaller, på gater og torg, i en stol, i en luftballong! / Poesien som lyrikk, komposisjon og drama ser jeg etter hvert tendenser til i Norge også, men særlig hos ukrainske poeter som historisk sett har gjort poesien og lyrikken til et skriftlig-muntlig kamp- og erkjennelsesvåpen, spesielt etter 2014. Det kan ikke sies for ofte, for slik nyskapes fellesskapet i leseren og leseren i fellesskapet. Når kommer du? Så snart flere tar del i poetenes krisebevissthet aner jeg en endring som kan danne sosiale formasjoner i en motstandsbevegelse som på ett eller annet vis må bli bedre til å imitere naturens geniale mangfold, nivåforskjeller og evolusjonære uforutsigbarheter. Sann poesi kan faktisk få mennesker i tale, med sin egen stemme.

Når jeg avslutningsvis leser Robert Macfarlanes episke forord til (TO) THE LAST (BE) HUMAN ser jeg at også han til tider blir ledet til å lese diktene høyt, men neppe så ofte som det ligger an til i TO 2040, neste års utgivelse. Hans innledende setning er en observasjon så treffende at det blir en slags rammefortelling om Jorie Grahams tetralogi: «The earliest of the poems in this tetralogy were written at 373 parts per million of atmospheric CO2, and the most recent at 414 parts per million; that is to say, in the old calendar, 2002 and 2020 respectively.»

Jeg glemmer ikke vantroen blant forskerne da grensen på 400 ppm CO2 ble passert. Siden har det vært en rekke overskridelser vi knapt har annet enn tall for, bortsett fra i disse diktene? Graham har forstått lengre enn de fleste hvilke naturhistoriske omveltninger vi passivt lar oss sluke av, og skriften hennes kommer fra en fremtid vi ikke kan forestille oss. Kanskje bare fordi fremtids-kategorien er en passiviserende fiksjon og et sansebedrag. «I morgen-sykdommen», som en filosof sa. Vårt eneste håp er nå, sansenes utvidede nå, som beveger seg rundt dyptiden, i naturomgivelsenes artsfellesskap, slik himmelen er i bevegelse rundt jorda.

Mens tiden renner ut tenker jeg stadig mer på minneportrettene fra samlingen Fast (2017) – av en mor og en far – og på de lukkede arketypiske hvelvene i livene vi ønsker å leve, uten å lykkes, mens vi prøver å elske våre barns nåtid. Er ikke foreldre som dør vår nærmeste forbindelse til det organiske livet, naturen? og jeg tenker på hundeportrettet fra en fondvegg i Faunens Villa, Pompeii, eller her:

Again through the haze the dog awakens me. It stands and breathes and makes me

look. Embroidered night. Pelt-skin and pushing nose.


Is it come this time. Gaze looking hard at something which is me. Comes into here

these nights handing me nothing but

this gaze—you, you—and again now it


insists—looks hard then looks away. Leery but intimate. Thinks like a


shovel, digs. Spotted torso. Never forgets anything. Says this is how the


burning of being feels—nothing—something of moths beating trapped wings in the

air—air spotted too—air saying I am still here or it is or she

                                                                       is—dog

nudges hard, refusing delay—has no whim—knows not

the is-it-worth-it thought, nor decision, nor indecision,

has no self in mirror, sleeps through din then without lifting heavy head watches us


lose reason, lose by reason. Then sleeps again. Hears reasoning resume. Like clotting of

blood. What do we need? Would you bring me some now I think, it is more now we need—                                                                                                                                                                                                                          then there will just be all the

rest—but this version, this which is the only

version, this is where pretending (even if you’re not pretending) ends. Just like


that. No extra time to make up later. No later. …)

(Fast, «Vigil», s. 171)

Freddy Fjellheim, f.1957 i Fredrikstad. Forfatter, kritiker og ansv. redaktør for Forfatternes klimaaksjon. Siste utgivelse: Varslerens ansikt/rikdommens speil.