TIDSSKRIFT FOR POESIKRITIKK

85. utgåve     |    26. oktober 2023     |     BOKMELDING

Å flyte mellom sannheter

I M. Seppola Simonsens Den tredje utforsker det dikteriske jeget mellomrommet mellom etablerte sannheter, og diktboken tegner opp en utviklingslinje fra det enkelte menneskets isolerte væren, til den forløsende oppdagelsen av fellesskapets varme.

DIKT

M. Seppola Simonsen

Den tredje

80 sider

Flamme forlag 2023

LYTT TIL BOKMELDINGA
Trykk på pila

AV HEDIA HAUGEN GHANIZADEH

Den tredje er en uforløst og spenningsfylt tittel, litt som ledetonen i en skala, som, når man hører den, formelig dras mot sentrumet som oppløser den. Jeg tar meg i å vente på noe mer, et oppklarende ord som får tittelen til å lande. Hva er «den tredje»? Er det noe man er, eller er det en beskrivelse av noe som ennå ikke er antydet? I den norsk-kvenske lyrikeren M. Seppola Simonsens  (f. 1998) nyeste diktsamling Den tredje, synes den «den tredje» å være begge deler. Tittelen viser til dagen havet ble skilt av jorda i den bibelske skapelsesmyten, og i samlingen dukker det også opp varianter av noe «tredje» flere ganger (den tredje gaven, den tredje dags barn). Aller viktigst er kanskje at «den tredje» også kan betraktes som en værensposisjon, at den tilhører de utsatte, de som gjerne befinner seg i randsonen av det vi har et felles språk for. «Den tredje» er et tillegg til noe, det rokker ved en forestilt balanse, og motsetter seg dualiteten ved å skrive seg inn i mellomrommet mellom etablerte sannheter.

For det er nettopp i mellomrommet at M. Seppola Simonsen situerer sin dikteriske posisjon, som i dette diktet: «dette er min liminalitet / jeg er et krypdyr i en frukthage / ikke han som eter og hun som elsker / sin egen kropp uten skam». Liminaliteten viser seg i måten Simonsen skriver frem og fastholder en kjønnsmessig tvetydighet og ikke-binaritet – ved bruk av hen eller det kvensk-finske ordet hän— der dikterjeget befester seg som hverken han eller hun, mann eller kvinne. Begrepet «liminalitet» viser ikke bare til dette «mellomrommet», men peker også mot den sosialantropologiske bruken av ordet, der liminaliteten omfatter overgangsritualet i stammekulturer. Liminaliteten er her et sted mellom to definerbare tilstander – mellom barn og voksen – som bærer preg av mørke, usynlighet, en midlertidig utstøtelse og marginalitet. Og kanskje er det nettopp her «den tredje» befinner seg? Dikterjeget som «den tredje», er den det ikke finnes språk for, og som derfor eksisterer i navnløshet:

jeg vil bare rope

jeg er bare hän

joka ellää

jolla on

kaksi nimmee

men det er usant

jeg er hun som ikke snakker

sitt eget språk

jeg er han som ikke har

et eneste navn

Erfaringen av språkløshet blir et tematisk omkved i diktsamlingen, samtidig som språkets voldelige karakter trer frem, sannsynligvis henspiller dette på fornorskningspolitikken av både samer, kvener og skogfinner som startet i 1850-årene:

jeg pålegges ord etter ord

elvene er stumme

flyter over stramme konsonanter (…)

I likhet med Simonsens debut, «Hjerteskog / Syđänmettä», som hen vant Tarjei Vesaas´debutantpris for, strømmer naturen inn dikterjegets selvforståelse. Simonsen maner frem treffsikre og presise naturlyriske betraktninger i utforskningen av forholdet mellom identitet, språk og natur, der lengselen til et eget språk og et navn møter «den stumme elven». Naturen er her en slags trøst, noe som kan ta imot i dikterjegets famling, samtidig som den aktivt brukes i dikterjegets utforskning av sin plass i verden, av både en som forvalter en flergenerasjonell kulturarv, og samtidig befinner seg i en egen tilblivelsesprosess. Strukturelt kan boka deles inn i to bolker, der første delen, som markeres med «i meg» på en hel bokside, avløses av «i oss» på en helside omtrent halvveis i samlingen, noe som skaper et tydelig direktiv til vendingen fra det individuelle til det kollektive. I siste del av samlingen møter vi også et «du», og et møte mellom to kropper, som videre munner ut i oppdagelsen av et større fellesskap i samlingens siste dikt:

vi har plantet en løk

som spretter en stemor

en marsfiol opp av jorda

lavendel mot sola

slik som vi lever i hverandre

lar vi varme splitte fingertuppene

og slippe ut i en større varme

Dikterjegets forvandling, fra vendingen innover mot egen kropp, ensomhet og tidvise fremmedgjorte tilstand, åpner seg opp mot både et «du» og mot en ny og frigjørende forståelse av det kroppslige og kjønnede. Den tredje fremstår språklig og motivmessig som en forlengelse av Simonsens debut, der lyriske bilder av naturen flettes inn i betraktninger rundt det kvenske, og hva det vil si å bære en kulturarv med seg, i spennet mellom det individuelle og det kollektive. Mens diktsamlingens åpning viser til noe som smuldres opp og dekonstrueres («en rivende lyd / når to hender bryter åpent et eple / kjøttet og skallet splittes / og frøene faller fri»), følger vi et dikterisk jeg som med kraft og oppriktighet forsøker å knytte seg til verden, gjennom utforskning av kroppen «som en myk og ensom form», til sammenkoblingen av kropper som puster og lever sammen. Det er i den gradvise åpningen mot verden at diktsamlingens styrke ligger, selv om jeg av og til kan savne mer kompleksitet og fylde i beskrivelsen av jegets vending mot et «du» («etter en sprukket natt / ta meg på livet / rør meg der / ingen andre når inn»). Med toneskiftet, som blant annet markeres i sluttdiktet, kastes det et håpefullt lys over hele diktsamlingen: viljen til å knytte seg nærmere i en fellesmenneskelig sårbarhet.

Hedia Haugen Ghanizadeh, f.1992, er skribent med fagbakgrunn innen litteraturvitenskap. For tiden studerer hun femte året på profesjonsstudiet i psykologi.